js css3五圖三屏輪播特效76 302 101特效描述:js css3 五圖三屏輪播特效,js css3五圖三屏輪播特效

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/slider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/base.js"></script>

3. HTML代碼

<div class="top_slider" id="pl_app_focus">
	<div class="ts_inner" node-type="slider">
		<ul class="slider_list" >
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_large ">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME64101.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small middle_column">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64102.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64103.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64104.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:82%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64105.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li>        
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64106.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:68%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64107.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:82%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_large middle_column">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME64108.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count"></span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME64109.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:0%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641010.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:86%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li> 
			<li class="slider_item ">
				<div class="column_small ">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641011.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:100%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜。</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641012.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:68%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_small middle_column">
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641013.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:86%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
					<div class="column_small_first " action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_small_img" width="195" height="130" src="images/ZHIME641014.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
				<div class="column_large ">
					<div class="column_large_one" action-type="showdesc">
						<div class="column_img_container">
							<img class="column_large_img" width="390" height="260" src="images/ZHIME641015.jpg" alt="" />
						</div>
						<div class="column_select_layer">
							<div class="layer_content">
								<p class="column_title">ZHIME內衣絲襪</p>
								<div class="column_info">
									<i class="allstar"><i style="width:84%" class="star_bar"></i></i>
									<span class="column_play_count">女人需要編織自己才能獲得甜蜜</span>
								</div>
							</div>
							<div class="layer_mask"></div>
						</div>
						<a class="column_item_link" href="" title="" target="_blank"></a>
					</div>
				</div>
			</li>        
		</ul>
		<a class="slider_btn_left" href="javascript:;" title="" node-type="prev"></a>
		<a class="slider_btn_right" href="javascript:;" title="" node-type="next"></a>
	</div>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 圖片放大鏡 圖片拖動 圖片拖拽 圖片疊加 圖片層疊 圖片翻轉 圖片旋轉 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 圖片全屏 頭像上傳 圖片上傳 二維碼 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 帶縮略圖的幻燈片 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 地圖 中國地圖 世界地圖 flash焦點圖 flash幻燈片 flashbanner flash圖片輪播 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 圖片廣告 圖片滾動 圖片滾動條 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 圖片滑動 圖片滑塊 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 純圖片輪播 圖片輪播 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 自動滾動圖片輪播 圖標導航 圖標菜單 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 背景切換 大圖切換 滑動星星打分 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 收縮展開 展開收縮 收縮 展開 切換按鈕 圖表 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 焦點圖 幻燈片 輪播圖 bar焦點圖 圖片 圖片插件 頭像截圖 其他 文字收縮展開 文字收縮 文字展開 圖片相冊 相冊圖片 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 純圖片輪播 圖片輪播 按鈕控制 鼠標滑過 鼠標懸停 跟隨鼠標移動
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

湖北30选5开奖结果走势图表