jquery簡單的數字列表排序代碼376 1501 501特效描述:數字列表排序,jquery列表排序小插件,能實現從大到小和從小到大排序

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/rank.css"/>

2. 引入JS

<script src="js/jquery-2.2.3.min.js"></script>

3. HTML代碼

  <ul>
    <li>4</li>
    <li>7</li>
    <li>9</li>
    <li>2</li>
    <li>1</li>
    <li>5</li>
    <li>6</li>
    <li>8</li>
    <li>3</li>
    <li>3</li>
  </ul>
  <div>
    <button>從小到大</button><button>取消排序</button><button>從大到小</button>
  </div>
  <script>
    var color = ['#ffcc66' , '#ffcccc' , '#cccc33' , '#cccccc' , '#999933' , '#9999cc' , '#663333' , '#6666cc' , '#FF6A6A' , '#009966'];
    var initList = [], domArr = [];
    $('li').each(function(a){
      $(this).css('background' , color[a]);
      $(this).attr('title' , '原位置為:'+(a+1));
      initList[a] = $(this).html();
    })
    /*
    從小到大排序
     */
    function smallToBig(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() < domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom();
    }
    /*
     取消排序
     */
    function cancleRank(){
      getDom();
      $.each(initList,function(b){
        $.each(domArr,function(c){
          if(domArr[c].html() == initList[b]){
            $('ul').append(domArr[c]);
          }
        })
      })
    }
    /*
     從大到小排序
     */
    function bigToSmall(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() > domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom()
    }
    /*
    取出所有li放進數組
     */
    function getDom(){
      $('li').each(function( m ){
        domArr[m] = $(this);
      })
    }
    /*
    將數組中的li插入ul(原ul中的li自動刪除。DOM元素的特性。)
     */
    function appendDom(){
      $.each( domArr, function(d){
        $('ul').append( domArr[d] );
      })
    }
    var funSum = [ smallToBig , cancleRank , bigToSmall];
    $('button').click(function(){
      var fun = funSum[$(this).index()]
      fun();
    })
  </script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 文字疊加 文字層疊 文字拖動 文字拖拽 文字提示框 提示文字 文字收縮展開 文字收縮 文字展開 文字放大縮小 文字縮放 文字大小 文字放大 文字縮小 文字變大 文字變小 文字翻轉 文字旋轉 文字淡出淡進 文字淡出 文字淡進 文字全屏 文字延遲加載 文字延遲 文字加載 360全景 360度全景 h5文字動畫 h5文字邊框動畫 html5文字動畫 html5文字邊框動畫 文字滾動 文字無縫滾動 文字間歇滾動 文字滑動 文字滑塊 文字切換 文字選項卡 圖片文字 文字導航菜單 文字導航 文字菜單 切換按鈕 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 文字 文字插件 文字列表 按鈕控制
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

湖北30选5开奖结果走势图表